aTown Planning Schemes
વડોદરા શહેરી વિકાસ સત્તામંડળ 
I સરકારશ્રી દ્વારા મંજુર કરવામાં આવેલ અંતિમનગર નગર રચના યોજનાઓ 
અ.નં. નગર રચના યોજનાનું નામ  ક્ષેત્રફળ / હેકટર  કલમ-૪૧(૧) હેઠળ ઇરાદો જાહેર કર્યા તારીખ (બોર્ડ)  મુ.ન.ર.યો. સરકારશ્રીમાં સાદર કર્યા તારીખ  મુસદ્દારૂપ નગર રચના યોજના સરકારશ્રી દ્વારા મંજુર કર્યા તારીખ  ટીપીઓની નિમણુંક તારીખ  પ્રારંભિક યોજના સરકારશ્રી દ્વારા મંજુર કર્યા તારીખ  અંતિમ યોજના સરકારશ્રી દ્વારા મંજુર કર્યા તારીખ  રીમાર્કસ 
પાદરા - ૧ ૬૭.૧૦ ૧૭-૦૩-૧૯૭૯ ૧૯-૧૨-૧૯૮૦ ૧૬-૨-૧૯૮૩ ૧૧-૧૨-૧૯૮૪ ૪-૪-૧૯૮૮ ૨૮-૮-૧૯૯૦  
પાદરા - ૨ ૫૮.૫૬ ૧૭-૦૩-૧૯૭૯ ૧૯-૧૨-૧૯૮૦ ૧૬-૨-૧૯૮૩ ૨૧-૧૦-૧૯૮૩ ૪-૪-૧૯૮૮ ૨૮-૮-૧૯૯૦  
નિમેઠા- ૧ ૯૦.૦૦ ૧૩-૦૩-૧૯૮૯  ૨૫-૧૦-૧૯૯૧ ૩-૧૧-૧૯૯૨ ૨૧-૧-૧૯૯૩ ૨૧-૨-૧૯૯૫ ૨૮-૬-૧૯૯૫  
બીલ-૧  ૯૩.૦૦ ૦૨-૦૯-૧૯૮૯ ૧૭-૧૧-૧૯૯૦ ૧૯-૩-૧૯૯૧ ૨૭-૧૧-૧૯૯૩ ૧૧-૩-૧૯૯૬ ૧૭-૬-૧૯૯૬  
સેવાસી- ૧ ૮૫.૦૦ ૧૧-૦૫-૧૯૯૨ ૩-૧૧-૧૯૯૨ ૧૪-૧૦-૧૯૯૩ ૧૨-૨-૧૯૯૮ ૩૦-૧૧-૧૯૯૯ ૭-૫-૨૦૧૩  
ભાયલી - ૧ ૮૫.૦૦ ૨૬-૦૪-૧૯૯૪ ૨૨-૨-૧૯૯૪ ૨૯-૭-૧૯૯૭ ૧૯-૧-૨૦૧૦ ૧૫-૭-૨૦૧૪ ૧૯-૩-૨૦૧૬  
ભાયલી - ૨ ૯૧.૦૦ ૨૬-૦૪-૧૯૯૪ ૨૨-૨-૧૯૯૪ ૧૬-૧૨-૧૯૯૭ ૧૯-૧-૨૦૧૦ ૨૮-૧-૨૦૧૪ ૨૦-૧૨-૨૦૧૪  
ભાયલી - ૩ ૭૫.૦૦ ૨૧-૦૯-૧૯૯૬ ૨૫-૩-૧૯૯૮ ૧૯-૩-૧૯૯૯ ૧-૨-૨૦૧૦ ૧૨-૪-૨૦૧૩ ૨૨-૧-૨૦૧૪  
ભાયલી- ૪ ૭૦.૯૬ ૨૧-૦૯-૧૯૯૬ ૨૭-૩-૧૯૯૬ ૬-૫-૧૯૯૯ ૨૭-૧૦-૨૦૧૦ ૧૦-૧૨-૨૦૧૦ ૮-૧-૨૦૧૩  
  કુલ (૦૯)  ૭૧૫.૬૨              
               
II સરકારશ્રી દ્વારા મંજુર કરવામાં આવેલ પ્રારંભીક નગર રચના યોજનાઓ   
અ.નં. ટી.પી.સ્‍કીમનું નામ  ક્ષેત્રફળ / હેકટર  કલમ-૪૧(૧) હેઠળ ઇરાદો જાહેર કર્યા તારીખ (બોર્ડ)  મુ.નં.ર.યો. સરકારશ્રી માં સાદર કર્યા તારીખ  મુ.નં.ર.યો.સરકારશ્રી દ્વારા મંજુર કર્યા તારીખ  ટી.પી.ઓ.ની નિમણુંક તારીખ  પ્રારંભિક યોજના સરકારશ્રી દ્વારા
 મંજુરીની તારીખ 
રીમાર્કસ 
વેમાલી -૧ ૭૦ ૦૭/૦૪/૧૯૯૩ ૦૭/૦૪/૧૯૯૩ ૨૨/૧૨/૧૧૯૫ ૨૧/૦૨/૨૦૦૩ ૨૪/૦૫/૨૦૦૬  
ખાનપુર-અંકોડીયા-૨ ૬૩ ૩૦/૦૪/૧૯૯૪ ૦૪/૦૩/૧૯૯૫ ૦૧/૦૭/૧૯૯૬ ૦૯/૦૯/૧૯૯૮ ૧૪/૧૨/૨૦૦૬  
ખાનપુર-સેવાસી - ૧ ૬૭ ૨૬/૦૪/૧૯૯૪ ૧૦/૦૫/૧૯૯૪ ૦૧/૦૭/૧૯૯૬ ૨૦/૦૭/૨૦૧૦ ૦૪/૦૮/૨૦૧૬  
  કુલ (૦૩ )  ૨૦૦              
III સરકારશ્રીમાં મંજુરી હેઠળ હોઇ તેવી પ્રારંભિક નગર રચના યોજનાઓ 
અ.નં. ટી.પી.સ્‍કીમનું નામ  ક્ષેત્રફળ / હેકટર  કલમ-૪૧(૧) હેઠળ ઇરાદો જાહેર કર્યા તારીખ (બોર્ડ)  મુ.ન.ર.યો. સરકારશ્રી માં સાદર કર્યા તારીખ  મુ.નં.ર.યો.સરકારશ્રી દ્વારા મંજુર કર્યા તારીખ  ટી.પી.ઓ.ની નિમણુંક તારીખ  સરકારશ્રીમાં મંજુરી માટે ટીપીઓ દ્વારા સાદર કર્યા તારીખ  રીમાર્કસ 
હરણી - ૨ 57.61 (વિ.એમ.સી. વિસ્તાર) 

----------------

36.47 (વુડા વિસ્તાર) 
૦૭/૦૪/૧૯૯૩ ૧૩/૦૩/૧૯૯૪ ૨૨/૧૨/૧૯૯૫ ૦૬/૦૩/૧૯૯૬ ૧૪/૦૩/૨૦૧૪ -
સેવાસી - ૨ ૯૭.૦૦ ૨૬/૦૪/૧૯૯૪ ૨૫/૧૧/૧૯૯૪ ૧૬/૧૨/૧૯૯૭ ૨૩/૦૪/૧૯૯૮ ૧૪/૦૩/૨૦૧૪  
  કુલ (૦૨ )  ૧૯૧.૦૮            
IV સરકારશ્રી દ્વારા મંજુર કરેલ મુસઘ્‍દારૂપ નગર રચના યોજનાઓ (હાલ નગર રચના અધિકારીશ્રી પાસે અંતિમ કરવાની કાર્યવાહી હેઠળ) 
અ.નં. ટી.પી.સ્‍કીમનું નામ  ક્ષેત્રફળ / હેકટર  કલમ-૪૧(૧) હેઠળ ઇરાદો જાહેર કર્યા તારીખ (બોર્ડ)  મુ.ન.ર.યો. સરકારશ્રી માં સાદર કર્યા તારીખ  મુ.નં.ર.યો.સરકારશ્રી દ્વારા મંજુર કર્યા તારીખ  ટી.પી.ઓ.ની નિમણુંક તારીખ  રીમાર્કસ 
સમા-દુમાડ-વેમાલી-૨ ૨૪૩.૬૦ ૦૨/૦૭/૨૦૧૨ ૧૬/૦૭/૨૦૧૨ ૧૬/૦૫/૨૦૧૪ ૧૫/૧૨/૨૦૧૪  
સમીયાલા-બીલ-ભાયલી-૫ ૨૨૨.૦૧ ૧૬/૦૭/૨૦૧૨ ૦૨/૦૭/૨૦૧૨ ૧૬/૦૫/૨૦૧૪ ૧૫/૧૨/૨૦૧૪  
અંકોડીયા નં.૧ ૭૨.૨૦ ૦૩/૦૧/૨૦૦૯ ૨૨/૦૯/૨૦૦૮ ૦૮/૦૬/૨૦૧૬ ૧૭/૦૩/૨૦૧૭  
ગોરવા-અંકોડીયા નં.૧ ૧૩૯.૯૯ ૨૨/૦૯/૨૦૦૮ ૦૩/૦૧/૨૦૦૯ ૦૮/૦૬/૨૦૧૬ ૧૩/૦૩/૨૦૧૭  
પાદરા નં. ૨ (પ્ર.ફે.)  -- ૧૨/૦૬/૨૦૦૭ ૦૧/૦૩/૨૦૦૮ ૧૯/૦૨/૨૦૧૩ ૧૮/૧૦/૨૦૧૪  
સેવાસી નં.૩ ૪૫.૦૦ ૩૦/૦૧/૨૦૧૪ ૨૭/૦૬/૨૦૧૪ ૧૭/૦૭/૨૦૧૮    
  કુલ (૦૬ )  ૭૨૨.૮૦          
                   
સરકારશ્રીમાં મંજુરી હેઠળ સાદર કરેલ મુસદ્દારૂપ નગર રચના યોજનાઓ       
અ.નં. ટી.પી.સ્‍કીમનું નામ  ક્ષેત્રફળ / હેકટર  કલમ-૪૧(૧) હેઠળ ઇરાદો જાહેર કર્યા તારીખ (બોર્ડ)  મુ.ન.ર.યો. સરકારશ્રી માં સાદર કર્યા તારીખ  રીમાર્કસ   
આઇ.ટી નોડ ૧૬૧૯.૪૮ ૧૩/૦૭/૨૦૧૨ ૨૪/૦૧/૨૦૧૪ અત્રેથી સાદર કરેલ નગર રચના યોજનામાં સરકારશ્રી દ્વારા સુધારા સુચવી સુધારા અર્થે તા      ના રોજ પરત કરેલ છે.   
સમીયાલા-બીલ-૨૧  ૨૪૨ ૧૮/૧૦/૨૦૧૭ ૨૦/૧૦/૨૦૧૭ ---  
  કુલ (૦૨ )  ૧૮૬૧.૪૮     ---  

 

f
f