sÃ÷»¿ÓÔ ãÅÂâæÌ áëxâÍÃô

á.
ÌïÏÓ
ÌâÑ ÖÓÌâÑçï ÎâëÌ / ÑâëÏâæÔ Îëxâ ÌïÏÓ E-mail / web site
1 áãÌÔ áëÖ. ãÑsÝä 4, ÑíÌâÔäÖâ áëÍâÃôÑënÃ, 48, ÌçÈÌ ÐâÓÈ ÖíÖÒÃä, áÔ»âÍçÓä, ÕÅíÊÓâ.  ----- ----- -----
2 ½âìÈÑ ÁÒïãÈÔâÔ ÈÔâÃä 3-Ïä, »äãÈô ÃâÕÓ,
ãÈÔ» ÓíÅ, ÕÅíÊÓâ-01
áí.2427726
Óë.2313857
Ñí.9804077769
(0265) 2420537 design@shah&talati.com
3 Ùä ãÕÌçÐâæ ÓÈäÔâÔ ÍÃëÔ 301, ÈÌäs» »ímpÔëxâ, áëÖ.Ïä.áâæ.Ìä ÖâÑë, ÍýíÅ»ÃäÕäÃä ÓíÅ, ÕÅíÊÓâ-7 341278 ----- -----
4 ÌÕãÌÈ áë.ÕíÓâ Ñë. ×âÚ áënÅ ÈÔâÃä, »nÖÔÃäï½ áënÁäÌäÒÓ, 3 -Ïä, »äãÈô ÃâÕÓ, ãÈÔ» ÓíÅ, ÕÅíÊÓâ-01 2427729
2427726
2420537 shtalati@dzrise.com
5 ã»ÓäûçÑâÓ ÓÑÇÔâÔ ×âÚ 10Ó, ÕänÅÖÓ pÔâJâ,ÑëÖÖô. »ë.áâÓ.áëÖíÖäáëÃÖ, áâÓ.Öä.ÊtÈ ÓíÅ, áÔ»âÍçÓä, ÕÅíÊÓâ-39000Í áí..2354514
Óë.2393721
----- -----
6 áãSÕÌ»çÑâÓ ËäÓÁÔâÔ ËâÏÔäÒâ áâ×äÕâôÊ áënÁäÌäÒÓäï½ »nÖÔÃnÃ, ÍÚëÔâ ÑâÛë,ãÕÕë» ÏälÅäï½ ÍâÀÛ, ÊâïÅäÒâ ÏÁâÓ, ÕÅíÊÓâ-390001 áí.2411196 ----- -----
7 ÑÓâÄë ÑâëÚÌ ãÕwÇçÍïÈ 103, ÙäÑï½Ô áëÍâÃôÑënÃ, ÑÓäÑâÈâÌâë ¼âï¿âë, ÎâÒÓ Ïýä½ëÅ ÖâÑë, ÓâÁÑÚëÔÓâëÅ, ÕÅâëÊÓâ. 2413888
98250 94068
----- -----
8 ÐçÍënÊ÷ áâÓ. ÍÃëÔ 202,ÏâëÌä áëÍâÃôÑënÃ,á#ÇâëÊÒ ÖâëÖâÒÃä,áÔ»âÍçÓä áâë. 2351766
98250 28642
2351766 brpa12@yahoo.co.in
9 ÊëÖâæ áÑä áëÖ. 11,»ënÒâ áëÍâÃôÑënÃ, 3, ÖÑÈâ ÖâëÖâÒÃä ÚÓäÌ½Ó ÖâÑë ¿âÓÓsÈâ ½âëÝä ÕÅâëÊÓâ. áâë. 2324510
9825095878
----- amidesai8@gmail.com
10 Åâô. áâæ. áâæ. ÍïÅÒâ 102 , ÖÁôÌ »í. ÍýÈâÍ ÓíÅ,
Ïä.áâÓ. ÚísÍäÃÔÌÑç»,
ÕÅíÊÓâ
43, áÑÊâÕâÊä ÍÃëÔ,
»ÅÕâ ×ëÓä
----- ----- -----
11 ½äÓä× áë¿. ËÌÕâÌä áë-202, ÓâÑçËâ  »ímpÔëxâ, »ÔâÖä» ÚíÃÔ ÍâÖë, Öä.‘ ÓíÅ, ÌÕÓï½ÍçÓâ, áÑÊâÕâÊ-9 079-2644937
9898440046
----- -----